Historie firmy

Založení a rychlý rozvoj firmy

Firma Dendera a.s. byla založena v roce 2004 jako česká akciová společnost. Firma zpočátku nabízela pouze řezání plechů laserem a CNC-ohýbání. Cílovou skupinou zákazníků byly především menší výrobní subjekty s kusovou a malosériovou výrobou, které obtížně uspokojovaly své výrobní požadavky u větších dodavatelů komponentů z plechu.

Firma Dendera a.s. se v daném oboru velmi dynamicky rozvíjela  a podle požadavků zákazníků navyšovala kapacity jak v oboru řezání laserem, tak i CNC-ohýbání. Zákazníci postupně přicházeli s novými podněty a požadavky na dokončování výrobků, a tak se do výrobního procesu postupně zařazovaly technologie vrtání, vyhrubování a vystružování otvorů a výroba závitů. S narůstajícími požadavky na finalizaci výrobků bylo vybudováno pracoviště pro zpracování profilového materiálu a následně pracoviště pro svařování plechových i profilových komponentů do sestav. Logickým krokem pak byla nabídka dokončovacích operací povrchovými úpravami mokrým lakem, práškovými barvami i všemi metodami zinkování. Do svařovaných sestav požadovali zákazníci i výrobu některých komponentů mechanickým obráběním, proto byla vybudována dvě pracoviště pro soustružení a frézování jednodušších dílů.

Do poloviny roku 2008 byla firma Dendera a.s. schopna nabízet kompletní výrobu, jak díly, tak i svařované sestavy, které byly připraveny pro možnost finální montáže u zákazníků do vyráběných strojů nebo zařízení. Při takovém nárůstu sortimentu i technologických pracovišť přestávaly stačit pronajaté výrobní prostory, proto v polovině roku 2008 zakoupila firma Dendera a.s. starý výrobní areál v obci Němčice u Boskovic, jehož počátky sahaly až do konce 19. století, s úmyslem provést kompletní rekonstrukci a přestěhovat celou výrobu do vlastních výrobních prostor.

Následná celosvětová finanční krize v druhé polovině roku 2008 a zvláště pak v roce 2009 těžce postihla výrobu ve firmě Dendera a.s. i změnila všechny časové plány. Velký pokles výroby byl, kromě jiného, způsoben takřka výhradní orientací firmy na český trh, který byl vlivem velmi otevřené české ekonomiky dramaticky zasažen. Důsledným uplatňováním krizového managementu a úsporami ve všech oblastech byla tato epizoda v historii firmy úspěšně překonána.

Růst výroby a exportu

Poučením z finanční krize a výrazným impulsem pro další vývoj firmy byla změna z výhradní orientace na český trh na trh celoevropský. Začali se hledat zákazníci v celé západní Evropě, na Slovensku, v Polsku i Maďarsku. Výsledkem těchto snah byl nárůst exportu výrobků firmy Dendera a.s. z 3% v roce 2007 až na současných 60% objemu výroby. Export probíhá v současné době do Švédska, Dánska, Holandska, Německa, Rakouska, Švýcarska, Slovenska, Francie a Španělska. Nezbytnou podmínkou úspěšného exportu je samozřejmě certifikace dle normy ISO. Tuto se podařilo firmě získat a také úspěšně obhájit recertifikaci na normu ISO9001:2015.

Rekonstrukce výrobních prostor

Vzrůstající objem výroby i její ziskovost umožnila firmě Dendera a.s. vrátit se k myšlence rekonstrukce vlastního výrobního areálu. Na podporu tohoto projektu se podařilo získat i dotační titul z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Díky této významné podpoře se podařilo zahájit rekonstrukci areálu v roce 2014. Na tuto rekonstrukci pak navazovala dostavba nové výrobní haly. Celý projekt byl úspěšně zakončen v polovině roku 2015, kdy se také uskutečnil náročný přesun celé výroby. V současné době disponuje firma Dendera a.s. výrobní plochou přes 2.600 m2, jako rezerva pro další rozvoj firmy pak může posloužit dalších 1.500 m2 výrobní plochy, kterou je možné dále rekonstruovat.

Nové výrobní postupy

Společně s novými výrobními prostory se podařilo do výroby zařadit další výrobní postupy umožňující výrobu stále komplexnějších a komplikovanějších výrobků, jako je řezaní vodním paprskem nebo obrábění na CNC-strojích. Také se rozšiřuje a zdokonaluje svařování konstrukčních dílů a sestav.

V současné době je tedy firma Dendera a.s. schopna nabídnout kusovou, malosériovou a středně sériovou výrobu širokého spektra výrobků od jednoduchých dílů po složité svařované sestavy s obráběnými komponenty i mechanické obrábění svařených sestav. Všechny díly i sestavy mohou být opatřeny požadovanými povrchovými úpravami, ať je to již zinkování, nebo komaxit.

Vývoj vlastních regálových systémů

S rozvojem výroby a vzrůstajícími nároky na skladovací prostory vyvstala před firmou Dendera a.s. potřeba využití regálových systémů pro skladování materiálu i zboží na paletách. Z počátku byly využívány regály různých dodavatelů, které však nedokázaly uspokojit všechny potřeby firmy, především z hlediska nosnosti regálů, robustnosti a životnosti. Proto přistoupila firma k vlastnímu vývoji regálů, které by byly schopny všechny tyto požadavky naplnit. Vznikly tři řady regálů MAGNUS, GRADUS a TEXO, které slouží pro skladování plechů, profilů i zboží na paletách. Na řešení regálů MAGNUS se podařilo díky unikátnosti konstrukce získat patentové řešení. Všechny regály prošly těžkými zatěžkávacími zkouškami ve vlastní výrobě a po ověření řešení začaly být tyto nabízeny i ostatním zákazníkům.

Vývoj vlastního softwaru

Souběžně s konstrukčním řešením regálových systémů probíhal i vývoj vlastního SW Herkules, který by byl nápomocen v logistickém řešení skladů a který využívá vlastní unikátní metodu skladování, dlouhodobě ověřenou praxí a opravdu fungující.

Díky dlouhodobému vlastnímu vývoji regálových systémů i vlastního SW je firma schopna nabídnout v současné době komplexní logistická řešení skladů pro všechny druhy materiálů i paletového zboží.

Sledujte nás na sociálních sítích